OM OSS

Tillsammans med våra beställare vill vi skapa berikande och genomtänkta miljöer med hög kvalitet och funktionell arkitektur, som står sig över tid. Vi vill skapa arkitektur som tillför värden till omgivningen och människan. Vi strävar efter att i varje enskilt uppdrag åstadkomma det bästa möjliga arkitektoniskt och affärsmässigt inom givna ramar. Vi har en prestigelös inställning till våra gemensamma projekt, kunder och kollegor. För oss är en nöjd kund och ett bra slutresultat viktigt.

 

Arkitektur

Med bred erfarenhet från att driva projekt i varierad skala och karaktär kan vi hantera de flesta typer av arkitektuppdrag. Vi arbetar med större projekt såsom bostäder, arenor eller skolor såväl som mindre villaprojektet.

Varsam ombyggnad

Vid renovering, förädling eller tillbyggnad till befintliga fastigheter kan vi hjälpa till att hitta möjligheter till utveckling som tar hänsyn till befintliga värden och kvalitéer. Tillsammans sätter vi upp ramar för vilka parametrar som ska ta tills vara på och sätter upp en gemensam målbild för projektet.

Visualisering

Visualiseringen av ett projekt är direkt avgörande för hur det uppfattas av mottagaren. Vi arbetar med visualiseringar i olika nivåer, från de enklaste volymskisserna i tidiga skeden till fotorealistiska bilder av mer färdiga projekt. Vi har alltid en tät dialog med beställaren under processen för att hitta rätt känsla i bilden. Vi hjälper även till med övrigt presentationsmaterial som texter, diagram och illustrerande ritningar efter behov.

Byggprojektering

Projekteringen, d v s när idéer ska översättas till ritningar och beskrivningar, är avgörande för ett lyckat bygge. Vi har lång erfarenhet av att ta fram kvalitetssäkrade A-handlingar. Vi säkerställer att aktuella regler, normer och föreskrifter följs, t ex beträffande ljud, dagsljus, brand, säkerhet och tillgänglighet och vi samordnar med övriga fackområden. Bygd tar fram underlag för alla skeden av projekteringsprocessen; program-, kalkyl- och systemhandlingar, förfrågningsunderlag, bygglovs- och bygghandlingar. Ritningarna kan vara måttsatta och littererade planer, fasader, sektioner, kulörsättningsritningar, undertaksritningar, uppställningar för fönster, dörrar, partier, kök och badrum o s v. Vi prioriterar noggrannhet och effektivitet samt använder de senaste programmen, allt för att garantera kunden handlingar med optimal kvalitet.

BIM

BIM (byggnadsinformationsmodellering) handlar om översikt och samordning av den stora mängden information i ett byggprojekt och att säkra ett tillvaratagande av denna information för maximalt nyttjande genom ett projekts olika faser.
Vi kan erbjuda BIM när det behövs. Samordning och projektering gör vi huvudsakligen i Autodesk Revit Architecture.
Vi hanterar 3D-samordning med samgranskningsmöten och kollisionskontroller och ger tips och råd under projektets gång. En stor fördel med en samlad 3D-modell är att det underlättar visualiseringar mot projektets olika intressenter, där vanan att läsa ritningar skiftar. Det blir tydligt på vilket sätt en justering i plan påverkar den samlade volymen när man får en direkt återkoppling i modellens alla vyer.

Stadsplanering

Vi ansvarar för olika typer av planuppdrag från gestaltningsprogram, planbesked, detaljplaner, planprogram till rådgivning inför olika typer av markförvärv. Därtill väcker vi relevanta frågor, guidar och tar fram nödvändiga handlingar samt utredningar för olika typer av planuppdrag.

Dokumentation

Vi digitaliserar dina fastigheter utifrån befintligt ritningsunderlag och vi använder oss av Revit alternativt Autocad ADT enligt dina önskemål.
Uppmätning av befintlig fastighet sker med handlaser. En god dokumentation kan vara en vital förutsättning i inledningen av ett projekt för att säkerställa kontinuitet och kvalitet.

IT/CAD-samordning

För att få byggprojekteringar att flyta smidigt krävs oftast en samordnare. Vi kan ta en aktiv roll i projekt och stötta beställare såväl som projektörer inom övriga discipliner. Målet är att finna den enklaste vägen för att få alla att jobba effektivt mot uppsatta mål samt att eliminera risken för krockar.
Vi kan skapa mallar och former för datautbyte, filhantering, ritningsindelningar och stämplar med mera, samt hitta rätt detaljeringsnivå (level of detailing).

Drönare

Drönarfoto är väldigt användbart vid exempelvis exteriöra inventeringar eller för översiktsbilder över enstaka byggnader likväl som hela områden. Vi hjälper gärna till med sälj- och informationsbilder, vi har även möjlighet att filma kortare sekvenser och arbetar utifrån era önskemål.

Beskrivningar

Beskrivningar kompletterar oftast ritningar i projekten och kan vara allt ifrån rumsbeskrivningar, rambeskrivningar, inredningsbeskrivningar, kulör- och materialbeskrivningar till fullständiga byggbeskrivningar för utförandeentreprenader. Beskrivningar kan också upprättas i andra skeden av byggprocessen och kan vara olika typer av beskrivande program för projektet och kan tex upprättas i tidiga idéskeden och/eller i systemhandlings- och kalkylskedet.
Vi har god erfarenhet av upprättande av ram-, bygg-, och rumsbeskrivningar i anslutning till AMA Hus.