KOMPETENSER

Kompetenser

arkitektur 

Arkitekturen påverkar oss på många olika plan; från ergonomi till psykologi. Den kan frammana sinnliga upplevelser, skapa förutsättningar för flöden och samband och underlätta interaktion. Vår drivkraft är att skapa arkitektur av hög kvalitet som både förmår överraska och som samtidigt svarar mot de, ofta motstridiga, krav som varje projekt innehåller. Med bred erfarenhet från att driva projekt i varierande skala och med olika karaktär, kan vi hantera alla typer av arkitektuppdrag. Vi arbetar med såväl inredning som stadsplanering, skapar intressanta, funktionella bostäder eller ritar en unik arena.

stadsutveckling

Vårat mål är att identifiera och realisera den fulla potentialen i platser och rum. Våra lösningar ska generera byggd form som är tålig och värdefull på lång sikt. Vi vill skapa byggnader, platser och miljöer som ger förutsättningar för människors möten och stadens liv. Täthet och integration av programtyper (bostäder, verksamheter och rekreation) är nycklar för att uppnå attraktionskraft och vitala stadsrum. Bygd gestaltar och utvecklar offentliga platser och stadsrum. Vi bistår med exploateringsstudier och tar fram underlag för detaljplaner och utgör en trygg part i dialog med stadsbyggnadskontor.

varsam ombyggnad

Ibland kräver ett projekt särskild hänsyn, endera det handlar om en tillbyggnad eller ombyggnation. Vi kan vara behjälpliga att hitta angreppslätt i samklang med befintliga kvalitéer, genom att analysera, inventera och synliggöra. Tillsammans hittar vi en gemensam målbild utifrån de identifierade elementen. Vad ska bevaras och vilka delar styr utformningen?

visualisering

Visualisering är en viktig aspekt då en stor del av vår verksamhet handlar om att kommunicera idéer. Det är också ett redskap i en undersökande process där ritningen ofta är otillräcklig, både som beskrivning och kommunikationsmedel. Vi behöver ytterligare dimensioner för att se och förklara samband, kontext, volymhantering, ljusföring, materialverkan med mera. Varje projekt är unikt och så även behovet av att jobba med olika redovisningssätt. Vi tar fram presentationsmaterial i form av text och grafik (diagram, illustrerade ritningar och sammanställningar) såväl som perspektiv (renderingar och handskisser). Vi jobbar i en mängd olika program för visualisering, bland annat Sketchup, 3Ds Max, vRay, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator med flera.

byggprojektering

Projekteringen, d v s när idéer ska översättas till ritningar och beskrivningar, är avgörande för ett lyckat bygge. Vi har lång erfarenhet av att ta fram kvalitetssäkrade A-handlingar. Vi säkerställer att aktuella regler, normer och föreskrifter följs, t ex beträffande ljud, dagsljus, brand, säkerhet och tillgänglighet och vi samordnar med övriga fackområden. Bygd tar fram underlag för alla skeden av projekteringsprocessen; program-, kalkyl- och systemhandlingar, förfrågningsunderlag, bygglovs- och bygghandlingar. Ritningarna kan vara måttsatta och littererade planer, fasader, sektioner, kulörsättningsritningar, undertaksritningar, uppställningar för fönster, dörrar, partier, kök och badrum o s v. Vi prioriterar noggrannhet och effektivitet samt använder de senaste programmen, allt för att garantera kunden handlingar med optimal kvalitet.

it- cadsamordning

För att få byggprojekteringar att flyta smidigt krävs oftast en samordnare. Vi kan ta en aktiv roll i projekt och stötta beställare såväl som projektörer inom övriga discipliner. Målet är att finna den enklaste vägen för att få alla att jobba effektivt mot uppsatta mål samt att eliminera risken för krockar. Vi kan skapa mallar och former för datautbyte, filhantering, ritningsindelningar och stämplar med mera, samt hitta rätt detaljeringsnivå (level of detailing).

BIM

BIM (byggnadsinformationsmodellering) handlar om översikt och samordning av den stora mängden information i ett byggprojekt och att säkra ett tillvaratagande av denna information för maximalt nyttjande genom ett projekts olika faser. Vi kan erbjuda BIM när det behövs. Samordning och projektering gör vi huvudsakligen i Autodesk Revit Architecture. Vi hanterar 3D-samordning med samgranskningsmöten och kollisionskontroller och ger tips och råd under projektets gång. En stor fördel med en samlad 3D-modell är att det underlättar visualiseringar mot projektets olika intressenter, där vanan att läsa ritningar skiftar. Det blir tydligt på vilket sätt en justering i plan påverkar den samlade volymen när man får en direkt återkoppling i modellens alla vyer.

bas-p

För varje byggprojekt ska byggherren utse lämpliga byggarbetsmiljösamordnare för planering, projektering och för utförandeskedet. I planering och projekteringsskedet utses en BAS-P. BAS-P fungerar som samordnare för arbetsmiljön under planering och projektering och det innebär bland annat att sammanställa underlag från olika projektörer och utifrån detta identifiera, eventuellt eliminera, samt dokumentera kvarvarande arbetsmiljörisker som kan förekomma under bygg- och brukarskedet. BAS-P tar fram en arbetsmiljöplan som måste vara upprättad innan byggarbetsplatsen etableras.

beskrivningar

Beskrivningar kompletterar oftast ritningar i projekten och kan vara allt ifrån rumsbeskrivningar, rambeskrivningar, inredningsbeskrivningar, kulör- och materialbeskrivningar till fullständiga byggbeskrivningar för utförandeentreprenader. Beskrivningar kan också upprättas i andra skeden av byggprocessen och kan vara olika typer av beskrivande program för projektet och kan tex upprättas i tidiga idéskeden och/eller i systemhandlings- och kalkylskedet. Vi har god erfarenhet av upprättande av ram-, bygg-, och rumsbeskrivningar i anslutning till AMA Hus.

projekteringsledning

Vi åtar oss gärna rollen som projekteringsledare. Vi har erfarenhet från rollen som generalkonsult och har på så vis breddat vår yrkesroll. Vi ser det som en fördel för projekten som helhet att vår arkitektroll även omfattas av projekteringsledning för att på ett effektivt sätt styra projekteringen mot uppsatta mål och tider.

dokumentation

Vi digitaliserar dina fastigheter utifrån befintligt ritningsunderlag och vi använder oss av Revit alternativt Autocad ADT enligt dina önskemål. Uppmätning av befintlig fastighet sker med handlaser. En god dokumentation kan vara en vital förutsättning i inledningen av ett projekt för att säkerställa kontinuitet och kvalitet.

miljösamordnare

Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden och är det mest spridda certifieringssystemet för byggnader i Sverige. Det är enkelt och kostnadseffektivt. Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Systemet kan användas för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. Vi åtar oss att leda arbetet i miljöbyggnad vid nyproduktion, ombyggnad eller befintligt bestånd och kan vara behjälpliga i hela eller delar av certifieringsprocessen.